1390/10/13 - 8:41
یکی از جلسات هیئت مدیره انجمن
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه