1390/10/13 - 9:6
یکی از جلسات مجمع عمومی انجمن
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه